Dokumenti
Odgovor direktora KD Autotrolej na dopis sindikata vezano uz korištenje telefona tijekom vožnje te umanjenja osnovice plaće za 3 %odgovor direktora na dopis
odgovor direktora na dopis


KOLEKTIVNI   UGOVOR

 

 

 

 

za  KD AUTOTROLEJ   d.o.o.  Rijeka

 

Sadržaj

 

 

 

 

I.     OPĆE  ODREDBE                                                                                                                                              2

 

II.       RADNOVRIJEME,ODMORIIDOPUSTI

3

1.Radno vrijeme

 

3

 2.Rasporedradnogvremena

 

4

    ,3.Prekovremeni rad

:

5

   4.Pripravnost.

 

5

  5.Nocni rad radnika i mobilnih radnika

 

6

III.

1.

ODMORI I DOPUSTI.

Stanka

6

6

2.

Dnevniodmor

7

3.

Tjedni odmor

7

4.

Godisnji odmor

7

5.

Dopust uz naknadu place

10

IV.

PLAĆE,NAKNADE PLAĆE  I DRUGI NOVČANI I NENOVČANI  PRIMICI

11

1.Place

 

11

2.Dodatak na radni staz

 

11

3.(De)stimulativni dio place

 

12

4.Ostali dodaci na placu

 

12

5.Naknadaplace

 

13

6.Ostalinovcaniinenovcani primici

 

14

V.       NAKNADA TROSKOVA PRIJEVOZA

 

16

VI.     DOKUP MIROVINE

 

17

VII.    IZUMIITEHNICKAUNAPREDENJA

 

17

VIII.

IX.

   ZASTITA PRAVA RADNIKA

        INFORMIRANJE

17

18

X.

       DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDlKATA

19

XI.

       MIRNO RJESAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

21

XII. XIII. XIV.

     STRAJK

 SOCIJALNIMIR                             : PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

21

21

22

       

 

 

KD Autotrolej d.o.o.Rijeka(udaljnjemtekstu:Poslodavac)  kojeg zastupa direktor mr.sc. ZeljkoSmojver

 

 

 

 

Sindikat Primorsko-goranskih komunalaca (udaljnjem tekstu:Sindikat)  kojeg zastupa                          predsjednik Damir  Blecic

 

zaključili su  slijedeci

 

 

 

 

 

KOLEKTIVNI  UGOVOR

 

ZA  RADNIKE KD AUTOTROLEJ  d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.     OPĆE ODREDBE

 

 

 

 

1.      Članak

 

Ovim se  Kolektivnim ugovorom  (udaljnjem  tekstu:  Ugovor) na razini  Poslodavca utvrdujumedusobna prava i obveze potpisnika ovog Ugovora.

Ovim Ugovorom ureduju se prava i obveza radnika  i mobilnih radnika.

Radnik je svaki zaposlenik izuzev zaposlenika koji je definiran kao mobilni radnik. Mobilni  radnik  je   svaki  radnik  koji  cini  dio  prijevoznog  osoblja  zaposlen  kod

poslodavc a kojaobavlja cestovniprijevoz putnika kao javni prijevoz,ukljucujuc i vjezbenike i naucnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.

Na mobilne radnike primjenjuju  se  odredbe Zakon  o radnomvremenu,  obveznim odmorima  mobilnih radnika i uredajima  za  biljezenje u cestovnom prometu  u odnosu na

uredenje    radnog vremena  i obveznog  odmora  mobilnih radnika  i vozaca  u cestovnom

prijevozu,vremenu voznje i prekidima voznie.

 

2.        Clanak

 

Odredbama ovog Ugovora ureduju se medusobnaprava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi  s radnim odnosom radnika i mobilnih radnika zaposlenih kod Poslodavca.

 

3.        Clanak

 

OdredbeovogUgovoranaugovornese straneprimjenjujuneposredno,osimako pojedina pitanja izrada i po osnovi rada radnika nisu, drugim propisom ili općim aktom, uredena na povoljniji način.

I

 

Ako se zakonom ii i podzakonskim propisom utvrde povoljnijaprava lz radnog odnosa od prava utvrdenih ovim Ugovorom,primjenjivat ce se neposredno povoljnija prava.

 

 

4.        Clanak

 

Nazasnivanjeradnogodnosa,  rasporedivanjeradnika,prava  iobveza  izradnog odnosai prestanakradnogodnosaprimjenjujuse odredbe Pravilnika0radu.

 

 

 

 

 

 

 

II.      RADNOVRIJEME,ODMORI  DOPUSTI

 

 

 

 

1.Radnovrijeme

 

 

 

5.        Clanak

 

Punoradnovrijemeradnikanemozebitiduze odcetrdesetsati tjedno.

 

Akozakonom,sporazumomsklopljenimizmeduradnickogvijećaiDrustvailiugovorom oradunijeodredenoradnovrijeme,  smatrasedaje  punoradnovrijeme  cetrdesetsati tjedno.

 

Radnovrijememobilnihradnika  odredeno jeZakonom0radnomvremenu,obveznim odmorimamobilnihradnikaiuredajimazabiljezenjeucestovnomprometuiznosi40sati tjedno  (propisanoizuzećemodtjednog  radnogvremena  inoćnogradaza  vozace  koje obavljajuprijevozdo50km).

 

Maksimalno tjednoradnovrijemeradnikaimobilnogradnikamozeseproduljitido60 sati,samoakoprosjekod48satinijeprekoracenunutarrazdobljaodcetirimjeseca.

 

Radnikkojiradiupunom  radnomvremenu  mozesklopiti  ugovor0radusdrugim poslodavcem  unajduzerntrajanju  doosam  satitjedno,  odnosnodostoosamdesetsati godisnje,samoakojeDrustvo,odnosnoakosuposlodavciskojimaradnikvećprethodno imasklopljenugovor0radu,radnikuza takavraddalipisanusuglasnost.

 

2.Rasporedradnogvremena

 

 

 

 

6.         Clanak

 

Tjednoradnovrijemerasporedenoje  upetradnihdana,anaposlovimakojizbog svoje  naravizahtijevajudrugacijirasporedradnogvremena,radnitjedan  rasporedenje  u sestradnih dana.

 

Rasporedradnogvremenautvrdujeseposebnomodlukom UpraveDrustva.

Dnevnoradnovrijemejejednokratno,  auorganizacijskimcjelinamaukojimapostoji potreba,mozebitidvokratno.

Dnevniitjedni  raspored  radnog  vremena  mobilnihradnika  izraduje  se  sukladno odredbamaZakona0radnomvremenu,obveznimodmorimamobilnihradnikaiuredajima za

biljezenjeucestovnomprometu.

osvimodlukama0radnomvremenu,radnicisemorajuobavijestitinajmanjetiedan

danaunaprijed, osimuslucajuprijekepotrebezaradomradnika.

 

 

7.         Clanak

 

Naradnimmjestima gdjeradnovrijemeradnikaimobilnihradnikanijerasporedeno jednako  podanima,tjednimaodnosno  mjesecima,punailinepunoradnovrijemeradniku tjednurnozeraditinajvisedosezdesetsati,ukljucujuciprekovremenirad.

Akojeradno vrijemeradnikanejednakorasporedeno,radnikusvakomrazdobljuod cetiri  uzastopnamjeseca,nesmije  raditl  duze  odprosjecnocetrdeset  osam  satitjedno,

ukljucujuciprekovremenirad.

Ukolikoradnikiiimobilniradnik,  kojiradiurezirnunejednakograsporeda  radnog

vremena  irnavecifondodutvrdenograsporedaradnogvremena  naknadazaodradeniveci fondsatibiticetsplacennakonistekaobracunskoqrazdobljaod4mjeseca.

 

Tijekomrazdoblja trajanjanejednakograsporedaradnogvremena,rasporedradnika rnozesepromijenitisamozapreostalo  utvrdenorazdobljenejednakograsporedaradnog vremena.

Akoiprijeisteka utvrdenograzdobljanejednakograsporedaradnogvremena,radno vrijeme  radnika  veeodgovara  njegovu  ugovorenom  punom,odnosno  nepunom  radnom vremenu,Drustvo cetomradniku,tijekompreostalogutvrdenograzdobljanaloziti prekovremenirad,akoirnapotrebuzaradomtogaradnika.

Radnovrijememobilnihradnikautvrdenojecl.5ovogKolektivnogugovora. Odluku0rasporeduradnogvremenadonosiUpravaDrustva,

oodradenimsatimaradaPoslodavacvodiposebnuevidenciju.

Odradeni  sati  radaevidentiraju  sejednoobrazno  i  natipskim  obrascima  u  svim

organizacijskimcjelinamaPoslodavca.

Radnikimapravouvidauevidencijuodradenihsati.

Uslucajudaradnikimaprimjedbu  naevidencijuodradenihsati,radnikuceseista uruciti  radi  podnosenjapisanog  prigovora  neposrednom  rukovoditelju.  Prigovor  se  mora ulozitinajkasnijeurokuod15danaoddanaurucenjaevidencije.

U  slucaju  da  radnik  ne  izvrst  uvid  u  evidenciju,  iii  ne  istakne  prigovor  u  roku

odredenomprethodnimstavkomsmatrasedanemaprimjedbina evidencijuradnihsati.U slucaju  opravdanosti  prigovora,  radniku  ce  se  isplatiti  razlikaplace  s  prvom  slijedecorn isplatomplace.

 

3.Prekovremeni   rad

 

8.        Clanak

 

Radnik jeduzanraditiduzeodpunog,odnosnonepunogradnogvremenau slucajevirnavisesile,izvanrednogpovecanjaopsegaposlovaiu drugimslucajevimaprijeke potrebe.

Akoradnikradiprekovremeno,ukupnotrajanjeradaradnikanesmijebitiduzeod

pedesetsatitjedno.

Prekovremeniradpojedinogradnikanesmijetrajatiduzeoddvjestopedesetsati

I

godisnje.

 

 

 

 

9.        Clanak

 

Odluku0prekovremenomradudonosiUpravaDrustvailiosobakojuonovlasti,u pisanomobliku.

Uhitnimslucajevirnaprekovremeniradsernozeodreditiiusmenotimedapisana

odlukaradnikumorabitidostavljenaurokuodsedamdanaoddanakadajeprekovremeni radnalozen.

 

 

 

 

4.Pripravnost

 

 

10.      Clanak

 

Pripravnost  je  stanje  spremnosti   radnika  da  izvan  radnog  vremena  bude  na raspolaganjuDrustvu,

Pripravnostpodrazumijevaobvezuradnikadasenapozivneposrednogrukovoditelja

neodloznojaviradiorganiziranjaintervencijeusvrhuotklonakvara,tedaosobnoizvrs:sve poslovezakojeimastrucnaznanjaisposobnosti.

Pripravnostneiskljucujeprekovremenirad.

 

11.      Clanak

 

Odluku0raduurezimupripravnostidonosidirektorDrustva,upisanomobliku.

Odlukaizprethodnog stavkamorasadrzavatiimeiprezimeradnika,posloveiradne zadatke  kojeradnikobavljatemeljem  sklopljenog  ugovora0  radu,  kaoivrijemetrajanja pripravnosti.

 

 

 

 

 

5.Noćni radradnika i mobilnih radnika

 

 

12.      Clanak

 

 

Noćniradje  radradnikakojeg,neovisno0njegovomtrajanju,  obavljauvremenu izmedudvadesetdvasatauveceri sestsatiujutroidu6egadana.No6niradnikjeradnik,koji premasvomdnevnomrasporeduradnogvremenaredovitoradinajmanjetrisatauvremenu nocnop  rada  iii  koji  tijekom  uzastopnih  12  mjeseci  radi  najmanje  trecinu  svog  radnog vremenauvremenunocnoqarada.

 

Nocniradniknesmijetijekomrazdobljaodcetirimjesecaunocnornraduraditiduze odprosiecnlhosamsatitijekomsvakihdvadesetcetirisata.

 

Akomobilniradniciobavljajunocn:radnjihovoukupnotrajanjeradnogvremenane smijetrajatiduljeod10satiunutarsvakog24-satnograzdoblja.

 

 

 

 

 

 

III.     ODMORI I DOPUSTI

 

 

1.  Stanka

 

13.      Clanak

 

Radnik i mobilni radnik koji radi najmanje sest(6)sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo nadnevni odmor(stanku)od30minuta,koja se ubraja uradno vrijeme.

Vrijeme stanke odreduje Direktor Drustva u skladu sa potrebama posla.

Na  poslovima  na  kojima je  narav  posla  takva  da  ne  omogućuje  prekid  rada  radi korlstenja stanke,radnicimakoji rade na timposlovim a moze se pravo na stanku osigurati vlse kratnlm koristenjem odmora ukracem trajanju,skracenjem  dnevnog radnog vremena.

Radnik,  odnosno  maloljetnik  koji  unepunom  radnomvremenu  radi  koddvaiiivise

poslodavaca,  aukupnodnevnoradnovrijeme  kodsvihposlodavacatraje  najmanjesest, odnosno  cetlri  i  polsata,  pravo  na  stanku  ostvaruje  kodsvakog  poslodavca  razmjerno ugovorenomnepunomradnomvremenu.

 

2.    Dnevniodmor

 

 

14.       Clanak

 

Tijekom  svakog  vremenskog   razdoblja  od24sataradnik  imapravo  nadnevni  odmor  koji iznosi  najmanje  12satineprekidno.

 

Izuzetno   od  prethodnog    stavka   utvrduje   se  trajanje   dnevnog    odmora   u  najkracern trajanju  odosamsati.

 

U   slucaju    iz  stavka   2   (dva)   ovog   clanks    radniku   se   mora   ornoquclti    koristen]e zamjenskog   dnevnog  iiitjednog   odmora   odmah  po  okoncan]u   razdoblja   koje  je  proveo  na raduzbog  kojegjekoristio  kraci  dnevni,  odnosno  tjedni  odmor.

 

Radnici   koji  se  prema  posebnom   zakonu   smatraju   mobilnim   radnicima   dnevni  odmor osigurat  ceseutrajanju  propisanim  timzakonom.

 

 

 

 

 

3.    Tjedni  odmor

 

15.  Clanak

 

Radnik  imapravonatjedni  odmor  uneprekidnom  trajanju  odnajmanje  24sata,kojem sepribraja  dnevni  odmorod12sati.

Izuzetno   od  prethodnog    stavka   utvrduje   se  trajanje   tjednog   odmora   u  najkracem

trajanju  oddvadeset  sati.

Tjedni  odmor  radnik  koristi  nedjeljom,  teudankojinedjelji  prethodi,  odnosno  izanje

 

slijedi.


 

Ako  radnik  nernoze  koristiti  odmor  utrajanju  izstavaka   1.i3.ovoga  clanka,  mora

 

mu  se  za  svaki  radni  tjedan   omoquclti   koristenje   zamjenskog   tjednog   odmora   odmah  po okon6anju   razdoblja   kojeje  proveo   na  radu,  zbog  kojeg  tjedni  odmor  nije  koristio  iiigaje koristio  ukracem  trajanju.

Iznimno,   radnicima   koji  zbog  obavljanja   posla  u  razlicitim   smjenama   iii  objektivno

nuznih  tehnickih   razloga  iiizbog  organizacije   rada  ne  mogu  iskoristiti   odmor   utrajanju   iz stavka  1. ovoga  clanka,  pravo  natjedni  odmor  mozebitiodredeno  uneprekidnom   trajanju  od najmanje  dvadeset  cetirisata,  kojem  senepribraja  dnevni  odmor.

 

 

 

 

4.    Godisnji  odmor

 

16.  Clanak

 

 

 

Radnik   ima  za  svaku   kalendarsku    godinu   pravo  na  godisnji   odmor   u  trajanju   od najmanje   24  radnih  dana,  apod  uvjetima   iz61.17.ovog  Kolektivnog   ugovora,   radnika  ima pravoinadodatne  danegodisnjeg  odmora,  aliukupno  neviseod30radnih  dana.

Udanegodisnjeg  odmora  uracunavaju   sesubote.

Prava  nagodisnji  odmor  radnik  senernozeodreci  nitimusetopravo  rnozeuskratiti. Duzina  godisnjeg  odmora  odreduje  senanacindasena24radnih  dana  dodaju  radni

daniizcl.17,stimedaukupan  brojdanagodisnjeg  odmora  nemoze  prijeci30radnihdana.

 

17.  Clanak

 

Duzinagodisnjegodmorautvrdujesenanacindase na24(dvadesetcetiri)dana godisnjegodmora dodajuradnidanipremaslijedecimkriterijima:

 

a)Radnistaz

- zasvakihnavrsenih5godinaradnogstaza                               1radnidan

 

 

 

b)Slozenostposlovaradnogmjesta

-posloviVIIstupnjastrucnespreme(VSS)

-posloviVIstupnjastrucnespreme(V8S)

-posloviIVstupnjastrucnespreme(SSS,KV)

-posloviostalihradnihmjesta


 

4radnadana

3radna dana

2radnadana

1radnidan

 

 

 

c)Uvjetirada

-otezaniuvjetirada

-rad spovecanimpsihofizickimnaporima

-kontinuirani smjenskirad


 

2radnadana

1radnadana

1radna dana

 

 

 

d)Socijalniuvjeti

-samohraniroditeljdjetetado10godinastarosti

-roditeljtezehendikepiranogdjeteta

-roditeljsdvojeiiivisedjecedo10godinastarosti

-invalid


 

1radna dana

1radna dana

1radnadana

1radnadana

 

 

Ukolikoradnikostvarujepravonadodatnedanegodisnjegpovisekriterija,tadanemoze ostvaritiduzigodisnjiodmorod30radnihdanaukupnogodisnje.

 

 

18.Clanak

 

Radnikkojiseprviputzaposliiiikojiimaprekidizmedu dvaradnaodnosaduziod osamdana,stiecepravonagodisnjiodmornakonsestmjesecineprekidnogradakod toga poslodavca.

 

19.Clanak

 

 

 

Radnikkojinijeispuniouvjet zastjecanjepravana godisnjiodmornanacinpropisan clankom18.ovogUgovora,imapravonarazmjerandiogodisnjegodmora,kojiseutvrdujeu trajanju  odjedne  dvanaestine  godisnjeg  odmora  izclanka  16.ovog  Ugovora,  za  svaki mjesectrajanjaradnogodnosa.

Iznimno,odclanka16.KolektivnogUgovora,radnikkojemprestajeradniodnos,zatu kalendarskugodinuostvarujepravonarazmjerandiogodisnjegodmora.

Priizracunavanjutrajanjagodisnjegodmorananacinizstavka1.ovogaclanka, najmanjepolovicadanagodisnjegodmorazaokruzujesenacijelidangodisnjegodmora,a najmanjepolovicamjesecaradazaokruzujesenacijelimjesec.

Kadaradnikuradniodnosprestajetocnoupolovicimjesecakojiimaparnibroj dana, pravonajednudvanaestinugodisnjegodmorazatajmjesecostvarujekodposlodavcakod kojegmuprestajeradniodnos.

Izdavanjemrjesenjazasrazmjernidiogodisnjegodmoraradnikstiecepravona srazmjernidioregresa zagodisnjiodmor.

 

20.Clanak

 

 

 

Priutvrdivanjutrajanjagodisnjegodmoraneuracunavajusenedjelje,neradnidani, placerudopusti  iblagdaniutvrdenizakonom.

Razdobljeprivremenenesposobnostiza  rad,kojeje  utvrdio  ovlasteni  lijecnik,ne uracunavaseutrajanjegodisnjegodmora.

Godisnjiodmorizclanaka16.ovogKolektivnogugovora,radnikuseutvrdujebrojem radnih danaovisno0radnikovomtjednomrasporedu radnogvremena.

Iznimnoododredbestavka3.ovogaclanka,akobiporasporeduradnogvremena

radniknadanblaqdanaiiineradnogdanaodredenog zakonomtrebaoraditl,atogadanana svojzahtjevkoristigodisnjiodmor,utrajanjegodisnjeg odmorauracunavaseitajdan.

 

 

 

 

21.  Clanak

 

 

 

Akoradnikkoristigodisnjiodmorudijelovima,moratijekomkalendarskegodineza kojuostvarujepravonagodisnjiodmoriskoristinajmanjedvatjednauneprekidnomtrajanju, osimakoseradnikiposlodavacdrukcijenedogovore,poduvjetomdajeostvariopravona godisnjiodmorutrajanjuduzernoddvatjedna.

RasporedkoristenjagodisnjegodmorautvrdujeDirektorDrustvanajkasnijedo30.06. tekucegodine.

Radnik0razdobljukoristenjaitrajanjugodisnjeg odmoramorabitiobavijesten najmanje15danaprijekortsteniapisanomobaviiescu.

Priutvrdivanjurasporedagodisnjegodmorauzimajuseuobzirpotreberadate moqucnostizaodmorraspoloziveradnicima.

 

 

22.Clanak

 

 

Nelskorlstenl  diogodisnjegodmora  utrajanju  duzemoddijelagodisnjeg  odmoraiz clanka21.ovogUgovora radnikrnozeprenijetiiiskoristitinajkasnijedo30.lipnjasliiecece kalendarskegodine.

Godisn]!odmor,  odnosno  dio  godisnjeg  odmora  kojije  prekinut  iii  nije  koristen  u kalendarskojgodiniukojojjestecen,zbogbolestitekoristenjapravanarodllinl,roditeljskii posvojiteljskidopusttedopustradiskrbiinjegedjetetas tezimsmetnjamaurazvoju,radnik imapravoiskoristitipopovratkunarad,anajkasnijedo30.lipnjasliedece  kalendarske godine.

Iznimnoodstavka1.ovogaclanka,godisnjiodmor,odnosnodiogodisnjegodmorakoji radnikzbogkoristenjapravanarodiljni,roditeljskiiposvojltellskidopusttedopustradi skrbii njegedjetetastezimsmetnjatnaurazvojunijemogao iskoristitiiiinjegovokoristenje poslodavac  nije  omoquclodo  30.  lipnja  sljedece  kalendarskegodine,  radnik  imapravo iskoristitidokrajakalendarskegodineukojojse vrationarad.

 

 

 

 

23.Clanak

 

Radniku  se  moze  odgoditi  odnosno  prekinuti  koristenje  godisnjeg  odmora  radi izvrsenjavaznihi neodgodivihsluzbenihposlova.

 

Odluku  0odgodi  odnosno  prekidu  koristenje  godisnjeg  odmora  donosi  Poslodavac. Radniku   kojem  je   odqodeno    iii  prekinuto    koristenje   godisnjeg    odmora,   mora   se

omoguclti   naknadno  koristenje  odnosno  nastavljanje   koristenja  godisnjeg  odmora.

 

 

 

 

 

24.  Clanak

Radnik   ima  pravo  na  naknadu   stvarnih   troskova   prouzrocenih    odgodom   odnosno prekidom  koristenja  godisnjeg  odmora.

Troskovi  izstavka  1.ovogctanka  smatraju  seputniidrugitroskovi.

Putnim  troskovima   smatraju   se  stvarni   troskovi   prijevoza   koje  je  radnik   koristio   u polasku   i  povratku   iz  mjesta   zaposlenja   do  mjesta   u  kojem  je  koristio   godisnji   odmor   u trenutku  prekida,  kaoidnevnice  upovratku  domjesta  zaposlenja   prema  propisima  0naknadi troskova  zasluzbena  putovanja.

Drugim  troskovima   smatraju   se  ostali  izdaci  koji  su  nastali  za  radnika  zbog  odgode

odnosno  prekida  godisnjeg  odmora,  stodokazuje  odqovarajucom   dokumentacijom.

 

 

 

5.    Dopust  uznaknadu  place

 

25.  Clanak

 

Radnik  imapravo  nadopust  uznaknadu  place  (placern  dopust)  doukupno  najvise  10 (deset)  radnih  dana  ujednoj  kalendarskoj   godini  uslijedecim  slucajevima:

-   zakljucenja   braka   0  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                     ,    •••••••••••••••••••••                                                                                                   5radnih  dana

roden]a  djeteta                                                                                                      5radnih  dana smrti  supruznika,   djeteta,  roditelja  iunuka                                                       5radnih  dana smrti  brata  iiisestre,  djeda  iiibaketeroditelja  supruznika.                             3radna  dana selidbe                                                                                                                     3radna  dana teske  bolesti  djeteta  i roditelja  izvanmjesta  stanovanja                                  3radna  dana nastupanja   nakulturnim  i sportskim  priredbama                                              3radna  dana sindikalni   povjerenik  radisudjelovanja

nasindikalnim   susretima,    seminarima,   obrazovanju   zasindikalne

 

aktivnosti  idrugo                     .. proqlasene   elementarne   nepogode


3radna  dana

3radna  dana

 

 

 

Radnik  ima  pravo  na  placeni  dopust  za  svaki  smrtni  sluca]  naveden   uprethodnom stavku,   neovisno   0  ukupnom   broju   dana   koje  je  tijekom   godine   koristio   po  navedenim osnovama.

Priutvrdlvanlu  trajanja  placenoq  dopusta  neuracunavaju   sesubote,  nedjelje,  neradni dani  iblagdani  utvrdeni  zakonom.

Clanom  uzeobitelji  usmisJuovog  clanka  smatraju  se:  supruznik,   srodnici  pokrvi  po pravoj   liniji  injihovi  supruznici,   braca  isestre,   pastorcad   iposvojenici,   djeca  povjerena   na cuvanje  iodgoj,  iiidjeca  naskrbi  izvanvlastite  obitelji,  ocuh  imaceha,  posvojitelj  iosoba  koju jeradnik  duzan  pozakonu   uzdrZavati  teosoba  kojasradnikom  ziviuizvanbracno]   zajednici.

Odluku   0placenorn   dopustu   donosi   Direktor   Drustva   na  temelju   pisanog   zahtjeva

radnika  ukojem  radnik  navodi  razlog  itrazeni  brojdana  pla6enog  dopusta.

 

26.      Clanak

 

Radnikkojije  upucennaskolovanje,  strucnoosposobljavanjeiiiusavrsavan]eod stranePoslodavcaostvarujepravonaplaceni dopust,sukladnoodluciPoslodavca.

Radnikdobrovoljnidavateljkrvi/plazmeostvarujepravona1(jedan)slobodanradni

danzasvakodarivanjekrvi/plazmeugodini,sukladnoradnimobvezama,alineviseod

4(cetiri)radnihdanaujednojkalendarskojgodini.

 

 

 

27.      Clanak

I

 

Radnikrnozekoristitiplacenldopustiskliucivouvrijemenastupaokolnostinatemelju kojih imapravonaplacenidopust.

Akookolnostiizclanka25.stavka1.ovogaKolektivnog Ugovoranastupeuvrijeme odsutnostisradazbogprivremenenesposobnostizarad (bolovanje)radniknemozeostvariti pravonaplacenidopustzadanekadajekoristiobolovanje.

 

 

IV.     PLACE,NAKNADEPLACEIDRUGINOVCANIINENOVCANIPRIMICI

 

 

1.Place

 

28.       Clanak

 

 

 

placu.


Placaradnikasastojiseodosnovneplace,stimulativnogdijelaplaceidodatakana

 

Osnovnu   placu  radnika   cini   umnozak   koeficijenta  slozenosti   radnog   mjesta,

 

vrijednostibodaibrojasatitekuceqmjeseca.

VrijednostbodaikoeficijentslozenostiutvrdujeOdlukomPoslodavac.

Najnizaplacazapunoradno vrijemezanajjednostavnijeposlovenemozebitinizaod

iznosaminimalneplaceuRepubliciHrvatskojobjavljenogodstraneDrZavnogzavodaza statistiku zanavedenorazdoblje.

 

 

 

 

 

2.Dodataknaradnistaz

 

29.      Clanak

 

Dodataknaradnistazpripadaradnikuzasvakunavrsenugodinuradnogstazau visiniod0,5%.

Dodatakseizracunavatakodaseurnnozakbodovaivrijednostbodapomnozl s0,5%

zasvakunavrsenugodinuradnogstaza.

 

3.(Oe)stimulativni   dioplace

 

 

 

30.      Clanak

Stimulativni   odnosno   destimulativni   dio   place  utvrduje   se   na  temelju   odluke

Poslodavca.

Stimulativniodnosnodestimulativnidioplacepojedinogradnikarnozeiznositiod-

10%do+20%naosnovnuplacuizredovnograda.

Poslodavacjeduzan,saobracunornplace,radnikudatipisanuodluku0umanjenju osnovne place,

Radnik  nezadovoljan  odlukom  0  umanjenju  osnovne  place  rnoze  u  roku  od  15 (petnaest)danaoddanaprimitkaodluke,ulozftiprigovornaistu.

 

 

 

 

4.Ostalidodacinaplacu

 

31.      Clanak

 

Osnovnaplacaradnikauvecatce se za:

 

-   zaotezaneuvjeteradautvrdene OdlukomPoslodavca                                     15%

-   zaradnadanepraznika,blagdaneineradne dane

 

kojisuodredeniZakonom....

-   zaradnedjeljom

-   zaradnocu

-   zaprekovremenirad

-   zasateradaodradeneudrugojsmjeni


........50%

........35%

........40%

........  50%

 

(uperioduod14satido22sata)                                                                       10%

-    raduprekidnojsmjeni(prekidduziod2sata)                                                       2%

-    pripravnost                  15%odprosjecnebrutoplacePoslodavcauproteklojgodini.

-   raduzglobnomvozilu                                                                                             10%

-   rad nalinijamagradskogprometa                                                                            5%.

 

Akoradnikapripadajudodacipoviseosnova,tisedodacizbrajaju.

 

 

 

 

 

32.      Clanak

 

Placaseisplacu]esvakogmjesecazaprethodnimjesec,ito  najviseudvaputa. Naknadeplaceradnikuseisplacujuzajednosaplacorn.

 

5.Naknada  place

 

33.       Clanak

 

Radnik  imapravonanaknadu  place  uslijedecim  slucajevirna:

-    koristenja  godisnjeg  odmora

-   zaneiskoristeni   godisnji  odmor  (uslucaju  prestanka  ugovora  0radu),

-   koristenjaplacenoqdopusta,

-   drzavnihblagdanai neradnihdanautvrdenihzakonom,

-   obavljanjafunkcijevijecnikaodnosnozastupnika,

-   strucnoqosposobljavanjanakojegajeuputioPoslodavac,

-      izobrazbe  za  potrebe  sindikalne  aktivnosti  te  drugih  opravdanih  razloga  predvidenih zakonom,ovimUgovoromiiidrugimpropisom,

-   zavrijemeprekidaradadokojegjedoslokrivnjomPoslodavcaiiiuslijeddrugihokolnosti zakojeradniknijeodgovoran,

-   kadaradnikneradizbog vremenskihnepogoda.

 

 

34.      Clanak

 

Naknadaplacezavrijemekoristenjagodisnjegodmorautvrdujeseuvisiniplacekoju biradnikostvariokaodajeradio(placatekuceqmjeseca).Takoizracunataplacauvecavase zaprosjecnuocjenu(stimulaciju)ostvarenuuprethodna3(tri)mjeseca.

Naknadaplaceuostalimslucajevimaiz clanka33.utvrdujeseuvisiniplacekojubi radnikostvariokaodajeradio(placatekuceqmjeseca).Takoizracunataplacauvecavase

zaprosjecnuocjenu(stimulaciju)kojujeradnikimaoprijenastupaslucajakadaostvaruje pravonanaknaduplace.

Uslucaiuprestankaugovora0radu,Poslodavacjeduzanradnikukojinijeiskoristio

godisnji  odmor  ucijelosti,isplatitinaknaduumjestokoristenjagodisnjeg  odmora  kOja se

odredujesukladnoodredbiclanka82.Zakona0radu,razmjernobrojudananeiskoristenoqa godisnjegodmora.

 

 

 

 

35.       Clanak

 

Akoje  radnikodsutanizsluzbe  odnosnosradazbog  bolovanjado42dana, radniku  pripadanaknadaplaceuvisiniod70%osnovicekojuciniprosjecniiznosplacekoja jeradnikulsolacenauposljednjih6(sest)mjeseci.

Ako  je  radnik  odsutan  iz  sluzbe  odnosno  s  rada  kada  je  na  bolovanju  zbog

profesionalnebolestiiiipretrpljeneozljedenaradu,pripadamunaknadau100%iznosuu skladusapropisima0zdravstvenomosiguranju.

Akojeradnikodsutanizsluzbeodnosnosradazbogbolovanjaduzegod42dana,

oslmbolovanjaiz  prethodnogstavakaovogclanks,radniku  pripadanaknadaplaceuskladu sapropisima0zdravstvenomosiguranju.

 

6.Ostalinovcanii nenovcaniprimici

 

36.      Clanak

 

Radnikupripadapravonaregreszakorlsten]egodisnjegodmora.

Isplataregresaizvrsitceseucijelosti jednokratnozamjesecukojemradnikkoristi godisnjiodmor.

Visinaregresautvrdujeseuiznosuod2.500,00kunaneto.

Radnik kojiradisukladnocl.19Kolektivnogugovorakoristi srazmjernidiogodisnjeg odmora,imapravonaisplatusrazmjernogdjelaregresa.

 

37.      Clanak

 

Radnikukojiodlaziumirovinupripadapravootpremninuuiznosu od500,00knza svakunavrsenugodinuradakodposlodavcapoduvjetomda jekodposlodavcau neprekidnomradnomodnosunajmanje5godina,umaksimalnomiznosuod16.000,00 kn neto.

 

38.      Clanak

 

Radnikuseisplaculejubilarna  nagradazaneprekidanradkodPoslodavca,itoza navrsenih:

5godinaradnogstaza                                   700,00kn

-   10godinaradnogstaza                                1.500,00kn

15godinaradnogstaza                                2.000,00kn

20godinaradnogstaza                                2.500,00kn

25godinaradnogstaza                                3.000,00kn

30godinaradnogstaza                                3.500,00kn

35godinaradnogstaza                                4.000,00kn

40godinaradnogstaza                                5.000,00kn

 

Jubilarnanagradaisplacu]eseradnikutijekomgodineukojoj jeradnikstekaopravo naisplatu.

 

 

 

39.      Clanak

 

Radnikimapravonapomocjedanputgodisnjeusliledeclrnslucajevima:

-prilikomnastankaprveinvalidnosti

temeljempravornocnoqrjeseniernnadleznoqtijela                  uiznosuod5.000,00knneto

 

-neprekidnogbolovanjaduzegod90(devedeset)dana           uiznosuod2.500,00knneto

 

-prilikomnastankaprveinvalidnostidjecei supruznlkaradnika

temeljem  pravomocnoqrjesenjemnadleznoqtijela              uiznosuod2.000,00  knneto

 

-potporedjeci  naredovnomskolovanjuradnikastradalog

iiipoginulogbraniteljau  Domovinskomuratu                         uiznosuod5.000,00kn neto

 

-radinabavemedicinskihpomagalai pokricaparticipacijeprikupnji prijekopotrebnihlijekovauinozemstvu(kadauRepubliciHrvatskojnema alternativnihlijekova),apremapreporucinadleznoglijecnikai

todovisineracuna,alinajvlsedo                                                                    5.000,00kn neto

 

-radiobavljanja  prijeko  potrebnih  zdravstvenih   pregleda kojisenemoguobaviti  uPrimorsko-goranskoj    zupaniji (prema  preporuci  nadleznoq  lijecnika)  i

todovisine  racuna,  alinajvise  do                                                                           5.000,00  knneto

 

-zastetunastalu  nanekretnini  ukojojradnik  stanuje  (uzuvjet dananavedenoj  adresi  imaprijavljeno  prebivaliste)

uslucaju  proqlasene  elementarne   nepogode                                  najvise  do  5.000,00  knneto.

 

40.       Clanak

 

Radnikiii   njegovaobiteljimapravonapornoc:

-    uslucaiusmrti radnika,obiteljradnikaimapravonapornocuvisiniod16.000;00knneto,

-    uslucajusmrtisupruznikaiiidjetetaradnika,radnikimapravonapornocuvisiniod

16.000,00kn neto,

-    uslucajusmrtiroditeljaradnika,radnikimapravonapomocuvisiniod3.000,00knneto.

Uslucajusmrtidjetetaradnika,kadakodPoslodavcaradeobaroditelja,onizajedno dobivajuodredeni iznospornoci kojise dijelimedusobnonajednakedijelove.

Uslucsjusmrtiroditeljaradnika,kadakodPoslodavcaradiviseclanovauzeobitelji,oni svizajednodobivajuodredeniiznospomocikojise dijelimedusobnonajednakedijelove.

 

41.      Clanak

 

Radnikuzarodenjedjetetapripadanaknadauvisiniod5.000,00knneto,aistase ispla6ujenajkasnijepoistekugodineukojojjedijeterodeno,

UpovodublagdanaSvetogNikoleradniku -isplatit  6esesredstvazapoklonsvakom djetetudo15.-te godinazivotauiznosuod600,00knneto

Naknadaizprethodnogstavkamozebitidanaradniku uoblikunovcanoqbonaza

kupnjupoklona.

Iznimnood  stavka  1.  I2.  ovog  clanka,  ako  oba  roditelja  rade  kod  Poslodavca, naknadaseisplacujesamojednomroditelju.

 

42.      Clanak

 

ZaBozicneblagdaneradnicimasemozeisplatitinaknada(bozlcnlca). VisinunaknadeizprethodnogstavkautvrdujePoslodavac.

Bozicnicaseispla6ujeradnicimakojisunadanisplatebozlcniceuradnomodnosu kodPoslodavca.

Radnicikojisuzasnovallradniodnosugodinizakojuseispla6ujebozlcrucaimaju

pravonarazmjernidiobozicnice(jednudvanaestinubozicnice)zasvakinavrsenimjesec radakodPoslodavca.

RadnikusemozezaUskrsdatidarcijaprotuvrijednostneprelaziiznosnakojise

premapropisimaneplacaporez,uzuvjetdajeuradnomodnosunajmanje3(tri)mjeseca prijeisplatedara.

DarzaUskrssemozedatiradnikuuoblikunovcanoqbonazakupnjupoklona.

 

43.        Clanak

 

Zasluzbenoputovanjeradniku pripada:

-   naknadaprijevoznihtroskovauvisinistvarnihizdataka,

-   dnevnicauiznosuod170,00kn dnevno,

-   troskovino6enjauvisinistvarnihizdatakasukladnoodluciDirektora.

-   ostalitroskovipoodluciPoslodavca.

Zavrijemeprovedenonasluzbenomputovanjusvaka24(dvadeseticetiri)sata,kaoi utrajanjuod12(dvanaest)do24(dvadeseticetiri)sataradnikupripadapuniiznosdnevnice.

Zavrijemeprovedenonasluzbenomputovanjuod8(osam)do12(dvanaest)sati

radniku pripadaY2punogiznosadnevnice.

 

44.        Clanak

 

Iznosdnevnicazasluzbenaputovanjauinozemstvoutvrdujesepremapropisimakoji uredujuvisinudnevnicezakorisnikedrzavnogproracuna.

Dnevnicaseispla6ujeiobracunavauvalutizemljeukojuseputuje.

 

45.       Clanak

 

Vremenomprovedenimna sluzbenornputovanjuuinozemstvusmatrasevrijemeod sataprelaskadrzavnegranicepriodlaskudosataprelaskadrzavnegranicepripovratku, osimkodkoristenjazrakoplovakadaseuzimavrijemepolijetanjaislijetanja zrakoplova.

 

 

 

46.       Clanak

Radniku  komejeodobrenokoristenjeprivatnogautomobilausluzbenesvrhepripada naknadauvisini  najvisegneoporezivogdijelautvrdenogposebnimpropisima.

 

47.       Clanak

Odobrenja  sluzbenih  putovanja  radnicima,  kao  i  odobrenja  koristenia  sluzbenoq vozilatekoristen]aprivatnogvozilausluzbenesvrheizdajeodgovornaosobaPoslodavca.

 

 

 

 

 

V.     NAKNADA TROSKOVAPRIJEVOZA

 

 

 

48.       Clanak

 

RadniksprebivalistemodnosnomjestomstanovanjaunutarI,ll,IIIiIV zonejavnog gradskogprijevozaimapravonanaknadutroskovaprijevozaiskljuclvoU  oblikumiesecne pokaznekarte.

RadniksprebivalistemodnosnomjestomstanovanjaizvanIVzone javnoggradskog prijevozaimapravonanaknadutroskovaprijevozauoblikumjesecnepokaznekarteiii   u oblikufinancijskenadoknadeuvisinimjesecnepokaznekartezarelacijuodzadnjestanice IV  zone  javnog   gradskog  prijevoza  do  mjesta   prebivalista  radnika,  odnosno  mjesta stanovanja.

Radniknavedenopravoizprethodnogstavkakoristiuzprethodno predocenje mjesecnepokaznekarteiiipotvrdeprijevoznika0visinitroskaprijevozaodzadnjestaniceIV zonedomjestaprebivalistaodnosnomjestastanovanja.

 

VI.     DOKUPMIROVINE

 

49.      Clanak

 

ZavrijemetrajanjaovogUgovoraPoslodavac mozeizvrsifdokupmirovineradnicima kojisPoslodavcemsklopesporazum0prestankuugovora0radu zbogodlaskau prijevremenuiiistarosnumirovinu,sukladnovisinipredvidenihsredstava.

 

 

 

 

 

VII.      IZUMIITEHNICKAUNAPREDENJA

 

 

 

50.      Clanak

 

Radnikupripadanaknada zaostvareniizumipredlozeno tehnickounapredenje na raduiiiusvezi sradom.

Posebnim   ugovorom  zakljucenim   izmedu  radnika   i   Poslodavca  uredit  6e  se

ostvarivanjepravaizstavka1.ovogaclanka.

 

 

 

 

 

VIII.     ZASTITA PRAVA RADNIKA

 

 

 

51.      Clanak

 

Sveodluke0ostvarivanju  prava,obvezaiodgovornosti  obvezatnoseupisanom obllkusobrazlozenjemipoukom0pravnom lijekudostavljajuradniku.

 

 

 

 

52.      Clanak

 

Odlucujući 0izjavljenomprigovoruradnikanaodlukuizclanka51.ovogaUgovora, direktor  Poslodavcaduzanje  prethodno  razmotriti  misljenje  Sindikata,  ako  to  zahtijeva radnik.

 

53.      Clanak

 

RadnikkojemseotkazujeUgovor0radunakonnajmanje dvijegodine  neprekidnog rada  uDrustvu,ima  pravonaotpremninu,  osim  akoseotkazujeiz  razloga  uvjetovanih ponasanjern radnika.

Radnikkojemujeprestaoradniodnoszbogposlovnogiiiosobnouvjetovanihrazloga ima  pravo  na  otpremninu  uvisini  Y2   (jedne  polovine)  prosjecne  bruto  rniesecne  place isplaceneradniku3(tri)mjesecaprijeprestankaradnogodnosa, zasvakunavrsenugodinu radakodPoslodavca.

Ukupaniznosotpremnine nernozebitiveciodiznosautvrdenogZakonom0radu.

 

 

 

54.      Clanak

 

Zabranjena  je  izravna  iii  neizravna  diskriminacija  osobe  koja  trazi  zaposlenje zaposlenogradnikaPoslodavcasukladnoodredbamaZakona0radu.

 

55.      Clanak

 

Radnikzacijimjeradomprestalapotreba(poslovnouvjetovaniotkaz)ima,urokudo

1(jedne)godine,pravoprvenstvakodprimanjauradniodnos,akoseutomvremenuukaze potrebazaobavljanjeistihposlova.

 

 

 

 

 

 

IX.       INFORMIRANJE

 

56.       Clanak

 

Akokodposlodavcanijeutemeljenoradnickovijece,sindikalnipovjerenikpreuzima svapravai obvezeradnickogvijecapropisaneovimZakonom,osimpravaizclanka164. stavka2.Zakona0radunaimenovanjepredstavnikaradnikauorganposlodavcaizclanka

164.stavka1.Zakona0radu.

 

Akokodposlodavca djelujevisesindikata,sindikati semorajusporazumjeti0 sindikalnompovjereniku,odnosnopovjerenicimakojiceimati prava iobvezeizclanka153 stavka3.Zakona0radu, a0postignutomsporazumusindikatisuduznipisanoobavijestiti poslodavca.

 

Ukolikoseostvareuvjetiizstavka1i2ovogclankaposlodavac jeduzannajmanje svaka3(tri)mjesecaobavijestitisindikalnepovjerenikeiiiradnickovilece   0informacijama kojesubitnezagospodarskiisocijalnipoloza]radnika,aposebno:

 

-     0  prijedlozimaodlukakojeutjecunagospodarskiisocijalnipoloza]radnika,akojene predstavljajusluzbenutajnu,

-   0rezultatimarada(periodicnimigodisnjim),

-    0prijedlozimaodlukai opcihakatakojimaseuskladusovimUgovoromuredujuosnovna pravai obvezeizrada,

-   0rnjesecnomobracunuplacaradnika,

-    brojuradnikakojisukodnjegazaposleninaodredenovrijeme,te0drugimpitanjimau skladusZakonom0radu.

 

 

 

 

 

 

X.     DJELOVANJE I UVJETI RADASINDIKATA

 

 

 

 

57.       Clanak

 

Poslodavacseobvezujedaceosiguratiprovedbu svihpravaizpodrucjasindikalnog organiziranja  utvrdeni  Ustavom  Republike  Hrvatske,  konvencijama  Medunarodne organizacijerada,zakonimai ovimUgovorom.

 

 

 

 

58.      Clanak

 

Poslodavac seobvezujedanecesvojimdjelovanjemiaktivnostimaninakojinacin onemoqucitisindikalnirad,sindikalnoorganiziranjei pravoradnikadapostaneclanom Sindikata.

 

 

 

 

59.      Clanak

 

Sindikati se obvezujedace svojedjelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama

                  ,Medunarodne organizacije rada,zakonimaiovom Ugovoru.

 

 

 

 

60.      Clanak

 

Sindikat  je   duzan   obavijestiti   Poslodavca   0   izboru   iii  imenovanju   sindikalnih povjerenikaidrugihsindikalnihpredstavnika.

 

 

 

 

61.      Clanak

 

Kad sindikalni povjerenik diosvoga radnog vremena na radnom mjestu posvecuje sindikalnim zadacarna,a diosvojim redovnim radnim obvezama, tadasenjegoveobvezeiz radnogodnosauredujupisanimsporazumomzakllucenimizmeduSindikatai Poslodavca.

 

 

 

62.        Clanak

 

Sindikalnom    povjereniku    za  vrijeme   obavljanja   te  duznosti       sest   mjeseci   nakon prestanka  teduznosti,  abezsuglasnosti   sindikata  nijemogu6e:

1)otkazati  ugovor  0raduiii

2)nadruginacinstavitigaunepovoljnijipoloza]uodnosunanjegovedotadasn]euvjeterada iuodnosunaostale radnike.

Zastituizstavka1.ovogaclankauzlvanajmanjejedansindikalnipovjerenik,anajve6i brojsindikalnihpovjerenikakojikododredenogposlodavcauzivaju zastituodredujese odgovaraju6omprimjenomodredbiovogaZakona0brojuctanovaradnickogvije6auodnosu nabroj sindikalnoorganiziranihradnikakodtogaposlodavca.

 

 

 

63.       Clanak

 

 

(1)U slucajuostvarenjauvjetaizcl.56 st.2ovogugovoraiiiuslucajupostojanjaradnickoq vije6a prijedonosen]aodlukevaznezapoloza]radnika,poslodavacsemorasavjetovatis sindikalnimpovjerenikomiiiradnicklrn vijecem0namjeravanojodlucitemoranavedenima dostaviti  podatkevaznezadonosen]eodluke  isagledavanje  njezinautjecaja  napoloza] radnika.

 

 

64.      Clanak

 

 

Poslodavacje  duzan  bez  naknade,  osigurati  za  rad  Radnlckoq  vijeca  najmanje slijede6euvjete:

-   prostorijuzarad i odgovaraju6iprostorzaodrZavanjesindikalnihsastanaka,

-   pravonakoristen]etelefona,telefaksatedrugihraspolozlvlhtehnlcklhpomagala,

-   slobodusindikalnogizvjescivanjai podjelutiska,i

-        obracuniubiranjesindikalneclanarine,apopotrebiidrugihdavanjaprekoisplatnihlistau racunovodstvuodnosnoprilikomobracunaplacadoznaciticlanarinuna racunSindikata,a temeljempisaneizjave clanovaSindikata(pristupnicaisl.).

 

 

 

 

65.       Clanak

SindikalnicelnikkojiprofesionalnoobavljaduznostpredsjednikaSindikataikojemu zavrijemeobnasan]aduznosf  prestajeradniodnos,imasepravonakonistekamandata, akoponovnonebudeimenovanna tufunkciju,vratitinatraguradniodnosnaistoiiislicno radnomjestokojejeimaoprijeodlaskanasindikalnufunkciju.

Prestanak   radnog  odnosa   i  povrat   na   rad  ureduje  se  pisanim  sporazumom

zakliucenirnizmeduSindikatai Poslodavca.

 

XI.       MIRNORJESAVANJEKOLEKTIVNIHRADNIHSPOROVA

 

 

66.      Clanak

 

 

Uslucajusporakojirnozedovestidostrajkaiiidrugogoblikaindustrijskeakcije,mora seprovestipostupakmirenjapropisanovimZakonom,akostrankesporanisudogovorile nekidruginacinnjegovamirnogrjesavanja.

Mirenjeizstavka1.ovogaclankaprovodimiriteljkojegstrankeusporuizaberusliste kojuutvrdujeGospodarsko-socijalno vi[eceiiikojusporazumnoodrede.

 

 

 

 

XII.      STRAJK

 

 

67.      Clanak

 

Sindikatiimajupravopozvatinastrajki provestigausvrhuzastiteipromicanja gospodarskihisocijalnihinteresasvojihclanovatezbogneisplateplace,dijelaplace, odnosnonaknadeplace,akonisuisplacenedodanadospheca.

Uslucajuspora0sklapanju,izmjeniiiiobnovikolektivnog ugovora,pravopozvati na

stralki provesfi gaimajusindikatikojimajeuskladusposebnimpropisomutvrdena reprezentativnostzakolektivnopregovaranjeisklapanjekolektivnog ugovorai kojisu pregovarali0sklapanjukolektivnogugovora.

Strajk  se  mora  najaviti  poslodavcu,  odnosno  udruzi  poslodavaca  protiv  kojeje usmjeren,astrajksolidarnostiposlodavcukodkojegsetajstrajkorganizira.

Strajksenesmijezapocetiprijeokoncanjapostupkamirenjakada jetakavpostupak predviden  ovimZakonom,odnosno  prijeprovodenjadrugogpostupka  mirnog  rjesavan]a spora0kojemsu se strankesporazumjele.

 

 

Strajk  solidarnostisesmijezapocef   bezprovedbepostupkamirenja,ali  neprije istekarokaoddvadanaoddanapocetkastrajkaucijusepotporuorganizira.

Upismukojimsenajavljujestrajkmorajusenaznacitirazlozizastrajk,mjesto,dani vrijemepocetkastrajkatenaclnnjegovaprovodenja.

 

 

 

 

 

XIII.      SOCIJALNIMIR

 

 

68.      Clanak

 

Ugovornestraneza vrijemetrajanjaovogaUgovoraobvezujusenasocijalnimir. Izuzetno,  dozvoljen  je  strajk  solidarnosti  uz  najavu,  prema  odredbama  ovoga

Ugovora,iiikoristen]edrugihmetodadavanjasindikalnepotporezahtjevimaradnikaudrugoj

srodnojdjelatnosti.

 

 

 

 

69.      Clanak

 

 

Povjerenstvo  za  turnacen]e  i  pracenie  primjene  ovog  Kolektivnog  ugovora  ima ukupno6(sest)clanovasastavljenihodpo3(tri)clana-  predstavnika Sindikatate  3(tri) clana-  predstavnikaPoslodavaca.

 

Predsjednika   Povjerenstva   izstavka   1.ovoga  clanka  imenuju  clanovi  izmedu  sebe. Sve   odluke   Povjerenstva    donose   se   apsolutnom    ve6inom   glasova,   a  u  sluca]u

podijeljenog   brojaglasova  odlucuje  glaspredsjednika   Povjerenstva.

Ugovorne  strane  duzne  susepridrzavati  danog  tumacenja.

 

 

XIV.       PRIJELAZNE   IZAVRSNE   ODREDBE

 

 

 

 

 

70.   Clanak

 

Smatra  se  daje  ovaj  Ugovorzakljucen  kada  ga  potpisu  ovlastenl  predstavnici ugovornih strana.

 

71.   Clanak

 

 

 

OvajUgovor  sklapasenaodredenovrijemepocevslod01.prosinca 2015.godinei trajedo31,12.2016.godine.

PotpisniciKolektivnogugovorasuglasnoutvrdujudaseprimjena61.5stavak3.i 4.i clanka31.,odgadado01.sijecnja2016.godine.

 

 

 

 

72.   Clanak

 

SvakaugovornastranarnozepredlozitiizmjeneidopuneovogUgovora.

StranakojojjepodnesenprijedlogzaizmjenuidopunuovogaUgovora morapristupiti pregovorima0predlozeno]izmjeniiii dopuniurokuod30(trideset)danaoddanaprimitka prijedloga.U protivnomstekllsuseuvjeti zaprimjenuodredabaovogaUgovora0postupku mirenja.

73.   Clanak

 

SvakastranarnozeotkazatiovajUgovor.

Otkaznirokje3(tri)mjesecaoddanadostaveotkazadrugojugovornojstrani.

 

74.   Clanak

 

Pregovore0obnoviovogaUgovorastranecezapocetinajmanje30(trideset)dana prijeistekarokanakojijesklopljen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

75.   Clanak

 

Ukoliko  dode  do  izmjena  utvrdenih   posebnim   propisom  kojim  seodreduju   naknade, potpore,    nagrade,   dnevnice   i  druga   primanja   na  koje  se  ne  placa   porez   na  dohodak primjenjivat   ce  se  iznosi  utvrđeni   tim  izmjenama   idopunama   ukoliko   su  oni  povoljniji   za radnika.

 

76.   Clanak

 

Poslodavac   zadrzava   pravo  da,  ovisno  0uvjetima  irezultatima   poslovanja,   razmotri moqucnost   promjene  visine  prosjecne  place  poradniku  nanivouDrustva,

 

77.   Clanak

 

Ovaj  Ugovor  zakljucuje   se  u5  (pet)  istovjetnih   primjeraka,   za  Poslodavca   4(cetiri)

primjerka,  zaSinidkat   1(jedan)  primjerak.

 

 

 

 

 

 

URijeci,  06.11.  2015.godine

 

 

 

..A.                 .L.J~,..~ .J'

       KDAUIT'-,"/.;ri·LEJ

 

 SPGK

Održavanjem kvalitetnih odnosa s našim članovima te dobrom internom organizacijom, nastojimo vam bit na raspolaganju i udovoljiti vašim zahtjevima.

jer tu smo radi Vas 

Obavijest

Podjela poklon bonova kauflanda članovima srijeda 16.12.2020 od 9,00 do 17,00

Kontakt

Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca.

OBAVIJEST ZA SASTANAK

    IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SINDIKATA

    U  petak    22.11.2019.  u  20,00 sati